www.funsecondlife.com

Art Center's Internet Site Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์ www.dhas-artcenter.com นี้โดยละเอียด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จัดทำเว็บไซต์ “www.dhas-artcenter.com” ขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและ/หรือบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ทั้งหมด และยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ อีกทั้งเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้บริการเองว่า เนื้อหาหรือรายการสินค้า และ/หรือ บริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการหรือไม่

ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัท การฟ้องร้องดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์อันสืบเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เว็บไซต์

บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ คำบรรยาย ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า รูปภาพ ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) กราฟฟิค ซอฟท์แวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ ไอคอน การออกแบบ ลวดลาย สัญลักษณ์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”)

ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดาวน์โหลด โพสต์ข้อความ และพิมพ์ออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า รับบริการ รับทราบข้อมูลสินค้า ข่าวสาร หรือความรู้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการขายสินค้าและ/หรือบริการ ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ของบริษัทเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้ปรากฏซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใด ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและแจ้งถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้เนื้อหาในทางอื่นซึ่งมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพบว่าผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของท่านปรากฏบนเว็บไซต์นี้ สามารถแจ้งมายังบริษัทได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะใช้บริการเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :

1. ใช้บริการเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุโดยบริษัท และจะไม่ใช้บริการในทางที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การใช้บริการ หมายความรวมถึง โพสต์ แสดงความคิดเห็น คัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน เผยแพร่ ข้อความ เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เสียง รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ ใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเพื่อให้มาปรากฏในเว็บไซต์ในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพศ รสนิยมทางเพศ การเมือง แห่งราชอาณาจักรไทยหรือประเทศอื่น

3. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย ข่มขู่ หลอกลวง ล่อลวง ล้อเลียน ยุยง โจมตีผู้อื่น การใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปตื่นตระหนกตกใจ เผยแพร่ภาพหรือข้อความในลักษณะลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสมประการอื่น รวมทั้งเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว

4. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเองว่าเนื้อหาใดเป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

5. ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งเนื้อหาที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (Spam) หรือมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจลูกโซ่ หาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน รวมทั้งจะไม่โพสต์หรือทำให้ปรากฏเนื้อหาซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะในเนื้อหาหรือประกาศเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม

6. ผู้ใช้บริการจะไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ ทำธุรกรรม ค้าขาย เสนอขาย โฆษณา หรือทำการติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

7. ผู้ใช้บริการจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะเป็นผู้ดูแล (Admin) เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบริษัท

1. บริษัทมีนโยบายที่จะนำเสนอข้อมูล รายละเอียด ขนาด ราคาสินค้า หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดบริษัทให้ต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด

2. การเพิ่มเติม ตัดทอน ปรับปรุง แก้ไข ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่น รวมถึงเนื้อหาอื่นนั้น เป็นสิทธิและอยู่ในดุลพินิจของบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่ประการใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการฟ้องร้องอันเกิดจากมูลเหตุข้างต้น รวมถึงราคาส่วนต่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการมาทดแทน แม้บริษัทจะได้รับแจ้งเหตุที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคา ส่วนลดและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บริษัทจะแสดงรูปภาพสินค้าให้มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยมิได้ปรับแต่งสีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สีที่ปรากฏหรือแสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

4. กรณีลวดลายของผ้า หรือวัสดุอื่นอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามการจัดวางตำแหน่งในเวลาผลิต

5. บริษัทมีสิทธิเต็มที่ในการแก้ไขปรับปรุง ตัดทอน หรือ/และ ลบข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ เสียง ที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. ความผิดพลาด บกพร่อง รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ การขาดหาย ล่าช้า ของรายละเอียด ราคาสินค้า การแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกที่ได้แสดงในเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ การติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือระบบทำลายข้อมูล หรือการถูกรบกวนหรือเกิดความเสียหายประการอื่น ๆ ถือว่าผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงอันเกิดจากกรณีดังกล่าวในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวเอง บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางใด หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ หรือไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์

7. การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือการส่งข้อความผ่านระบบในเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวอันมีผลตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีบริษัทบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการบอกกล่าวแก่บริษัท

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อให้ข้อมูล หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนในการดูแลหรือรับผิดชอบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ จึงไม่สามารถรับรองข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ได้เชื่อมต่อในความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมถึง การติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือระบบทำลายข้อมูล หรือการถูกรบกวนหรือเกิดความเสียหายประการอื่นๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์ หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการไม่จำต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของเว็บไซต์ แต่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น การรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด โปรโมชั่น เข้าร่วมกิจกรรม การได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์เท่านั้น

2. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Update) ที่สุด รวมทั้งตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

3. ผู้ใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ตกลงและยอมรับที่จะรักษาชื่อผู้เข้าใช้ (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name และ Password ดังกล่าวไปใช้ในประการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการในทางกฎหมายด้วย

4. สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

5. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผูู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยฝ่าฝืนข้อความที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการส่วนอื่นๆที่กำหนดในเว็บไซต์นี้

ART CENTER STORE

เวลาทำการ และ เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบการสั่งซื้อสินค้าสีและอุปกรณ์ศิลปะทั้งหมดของเว็บไซต์ ART CENTER จะย้ายไปที่เว็บไซต์ www.funsecondlife.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

Free Domestic Delivery For Order Over 499฿

สำหรับทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป เราบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

Supported Payments

paysbuypaybuy

Art Center Store by DHA Siamwalla Ltd.

Tel. (+66) 2-668-0299
Email :  artcenter@dhas.com

ART CENTER POLICY

CUSTOMER SERVICES

CUSTOMER SATISFACTION

ABOUT US