www.funsecondlife.com

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบถึงการจัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการให้บริการที่ดี และรวดเร็วที่สุด รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ (Name) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (Identification Number) ที่อยู่ (Address) อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) วันเกิด (Date of Birth) เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง เป็นต้น

2. ผู้ใช้บริการอาจให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแก่บริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ เช่น การสมัครสมาชิกออนไลน์ (Register) การลงชื่อเพื่อขอรับโปรโมชั่น ส่วนลด รางวัลต่าง ๆ การซื้อสินค้า หรือรับบริการ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง

3. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า / บริการ ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสำรวจความนิยมหรือความพึงพอใจในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการบางประการเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะทำการส่ง E-mail เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า และ / หรือบริการ โปรโมชั่น รางวัลต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากบริษัทก็ได้ โดยเพียงแจ้งความจำนงยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง E-mail (Unsubscribe)

4. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะนำมาใช้โดยบริษัทเท่านั้น และบริษัทขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หรือตามหมายของศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดๆก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการถือเอานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ART CENTER STORE

เวลาทำการ และ เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบการสั่งซื้อสินค้าสีและอุปกรณ์ศิลปะทั้งหมดของเว็บไซต์ ART CENTER จะย้ายไปที่เว็บไซต์ www.funsecondlife.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

Free Domestic Delivery For Order Over 499฿

สำหรับทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป เราบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

Supported Payments

paysbuypaybuy

Art Center Store by DHA Siamwalla Ltd.

Tel. (+66) 2-668-0299
Email :  artcenter@dhas.com

ART CENTER POLICY

CUSTOMER SERVICES

CUSTOMER SATISFACTION

ABOUT US