www.funsecondlife.com

Exchange & Return Policy

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ด้วยนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ 100% ในสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.dhas-artcenter.com สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อได้ผ่านการคัดเลือก คัดกรอง และรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ส่งคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมายังบริษัท (บริษัทพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าผิดสี และ/หรือ ผิดขนาด

 • สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

 • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

 • ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์

 • สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย

 • เปลี่ยนใจ หรือ ไม่ต้องการสินค้า

**ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนสินค้าบนสินค้าเดิม ด้วยสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่งของทางบริษัทเท่านั้น

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีต่างๆ

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในแต่ละกรณีต่างๆข้างต้นได้ตามตารางที่ปรากฎด้านล่างนี้

 

สาเหตุการคืนสินค้า

สภาพสินค้าและอุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ ใหม่ สมบูรณ์ ไม่เสียหาย

จำนวนสินค้าและชิ้นส่วน/อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

จัดส่งสินค้าคืนด้วยซอง/กล่องพัสดุเดิม

ซอง/กล่องพัสดุสภาพ สมบูรณ์ ยังไม่ถูกเปิด

ผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน**

สินค้าผิดสี / ผิดขนาด

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนทีระบุบนหน้าเว็บไซต์

จำเป็น

ไม่จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย

ไม่จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

เปลี่ยนใจ / ไม่ต้องการสินค้า

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ผู้ใช้บริการ

**หลังจากบริษัทอนุมัติให้มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์มายังทีมงาน Customer Service โดยสินค้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากรายการสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนหรือคืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขในตารางข้างต้น กรุณาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามาที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0299 หรือส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้บริการ

2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3. เลขที่ Order และ รายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน

4. เหตุผลประกอบ

5. ภาพประกอบ

ทีมงาน Customer Service จะติดต่อกลับผู้ใช้บริการภายใน 2 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลังจากที่ท่านได้รับการตอบกลับด้วยอีเมลจากทางบริษัท กรุณานำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆที่ทางบริษัทได้ส่งไปพร้อมกับสินค้า พร้อมพิมพ์อีเมลแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ทางเจ้าหน้าที่ Customer Service ส่งให้ท่าน บรรจุใส่ซองหรือกล่องพัสดุเดิมให้เรียบร้อย (ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จค่าส่ง EMS เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของท่าน)

 

กรุณาส่งซองหรือกล่องที่บรรจุรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่

แผนกขายปลีกและขายผ่านอีเลคโทนิค

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด (อาคาร 1)

210 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนเรียบร้อยแล้วจะติดต่อแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ใช้บริการภายใน 5 วันทำการ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอทราบความคืบหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0299 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้า

หลังจากคำขอเปลี่ยนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการระบุในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสินค้าภายในเวลา ดังนี้

 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีคืนสินค้า

หลังจากคำขอคืนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าภายในเวลา 7 วันทำการนับจากวันที่มีการอนุมัติคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • หากท่านชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตของท่าน

 • หากท่านชำระเงินค่าสินค้าด้วยช่องทางอื่น ทางบริษัทจะสอบถามข้อมูลบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อทำการคืนเงินค่าสินค้าให้ภายในเวลาที่กำหนด
 • ในกรณีที่บริษัทรับผิดชอบค่าส่งสินค้าที่ท่านส่งมาเปลี่ยนหรือคืน ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านในรูปแบบของคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0299 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ART CENTER STORE

เวลาทำการ และ เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบการสั่งซื้อสินค้าสีและอุปกรณ์ศิลปะทั้งหมดของเว็บไซต์ ART CENTER จะย้ายไปที่เว็บไซต์ www.funsecondlife.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

Free Domestic Delivery For Order Over 499฿

สำหรับทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป เราบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

Supported Payments

paysbuypaybuy

Art Center Store by DHA Siamwalla Ltd.

Tel. (+66) 2-668-0299
Email :  artcenter@dhas.com

ART CENTER POLICY

CUSTOMER SERVICES

CUSTOMER SATISFACTION

ABOUT US